404
  • مدیر استارت آپ ده سهم برتر میگوید : مهم ترین موضوعی که در برون سپاری پروژه های آی تی باید توسط کارفرما مورد توجه قرار بگیرد، پشتیبانی فنی خوب است. سپاس از گروه تانیان به خاطر پشتیبانی فنی خوب پس از تحویل پروژه!

  • محمد جواد دهقان مدیر استارتاپ هنر کده آسمان میگوید : در طول پروژه و بعد از اینکه پروژه رو تحویل گرفتم، مطمئن شدم که با یه تیم حرفه ای کار میکنم و خیالم از جهت کیفیت کار راحت شد.